กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอมรรัตน์ นวะศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5