กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกัญญาภัค ธูปแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3