กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัญญาภัค ธูปแดง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ