กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพชรรัตน์ รุ่งสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายพงษ์เทพ มหานารี
ครูผู้ช่วย