กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพชรรัตน์ รุ่งสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคงพรต แวกประยูร
ครูผู้ช่วย