กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐณิช ศรีวังทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4