กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชยาภัสร์ สุวลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์