บุคลากรทางการศึกษา

นางศิริพันธ์ จั่นวงศ์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางนพพรรัตน์ เข็มทอง
พนักงานสถานที่

นางอัญชุลี วงศ์สรรคกร
ลูกจ้าง