กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอภิวัฒน์ เลิศสงคราม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย