กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวคันธมาทน์ คำบุญมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1