ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
อ.1 1 6 3 9 9
อ.2 1 4 5 9 9
รวม 2 10 8 18 9
ป.1 1 4 11 15 15
ป.2 1 3 1 4 4
ป.3 1 1 3 4 4
ป.4 1 5 3 8 8
ป.5 1 1 2 3 3
ป.6 1 2 1 3 3
รวม 6 16 21 33 5
รวมทั้งหมด 8 26 29 54 5