ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
อ.1 1 2 5 7 7
อ.2 1 1 6 7 7
รวม 2 3 11 14 7
ป.1 1 5 2 7 7
ป.2 1 4 3 7 7
ป.3 1 3 5 8 8
ป.4 1 2 7 9 9
ป.5 1 3 3 6 6
ป.6 1 - 2 2 2
รวม 6 17 22 42 7
รวมทั้งหมด 8 20 33 53 7