หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดม่วงแค เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6