พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
1. ส่งเสริมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาการที่ทันสมัย
2. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน บุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง สมส่วนตามมาตรฐาน
                   3. ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร  เน้นความสะอาด และปลอดภัย
          ด้านกระบวนการเรียนการสอน
 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู และนักเรียนให้เป็นระบบ มีกระบวนการต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองสู่วิชาชีพ  และปฏิรูป จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบสานวัฒนธรรมไทย
4. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
          นโยบายการจัดการศึกษา
                    1. พัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
           2. พัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำพร้อมสู่สากล
           3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริหารการศึกษาด้วย
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
                              4. บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                              5. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
บรรยากาศของการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ
                              6. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน