วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
 
          วิสัยทัศน์
          “โรงเรียนวัดม่วงแค บริหารจัดการเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี”
          
          อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
สุขนิสัยดี มีมารยาทงาม
 
          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
                   โภชนาการดี มีสุข